خدمات ما، اجرایی کردن درخواستهای مشتری است
the ITDC at the International Trading...