چرا صادرات
·         ارز آوری .
·          ایجاد ارزش افزوده.
·          ایجاد اشتغال مولد و پایدار.
·          تبدیل تهدید رقبای نفتی به فرصت.
·          بهبود روابط سیاسی-اقتصادی دولتها.
·          بین المللی و به روزشدن فن اوری ومدیریت و …


مزایای صادرات برای واحدهای تولیدی:
​​​​​​​
·          استفاده ازارزحاصله ازصادرات برای سرمایه گذاری و واردات کالاهای مورد نیازشرکت.
·          بین المللی کردن سودهای حاصله ازصادرات.
·          ایجاد و توسعه بازارهای بین المللی.
·          درصورت رکود دربازارداخل ,افزایش سهم بازاروجلوگیری ازکاهش فروش محصول.
·          افزایش کیفیت محصولات متناسب با استانداردهای جهانی.
·          افزایش دانش و مهارت کارکنان واحد تولیدی و ..
​​​​​​​