چرا ما
·         ایجاد نقدینگی
·          تغییر هزینه های ثابت به متغیرها.
·          بهبود و افزایش تمرکزبرصلاحیتهای بنیادی.
·          دستیابی به توانمندیها و امکانات درکلاس جهانی
·          افزایش انعطاف پذیری دربلند مدت
·          افزایش انعطاف پذیری دربلند مدت
·          دسترسی به بازارهای جدید
·          بهبود عملکرد عملیاتی همچون کیفیت بالاتر؛ افزایش بهره وری؛ زمان پیشبرد کوتاهتر، استفاده بهترتجهیزات، افزایش خروجی ها و سود بیشتر.
·          کسب فرصتها و موقعیتهای تجاری بیشتر.