واردات ( کسب و کاربین المللی)

این بخش به منظورایجاد ، سرمایه گذاری و توسعه کسب و کاربین المللی برای دو بخش ذیل ایجاد شده است:
1. اشخاص حقیقی و حقوقی که علاقمند به ایجاد اشتغال و فعالیت درحوزه تجارت بین الملل هستند.
2. توسعه تجارتهای اشخاص حقیقی و حقوقی درعرصه بین الملل.

  • اخذ نمایندگی تجاری؛عاملیت بازاریابی و فروش تجاری ازبهترین و معتبرترین شرکتهای بین المللی درکلیه صنایع.
  • اخذ مجوزات و تاییدیه های واردات کالا ازسازمانهای مرتبط با محصول وخدمات.
  • سورسینگ یا منبع یابی.( تامین کالا، تامین مواداولیه و خدمات ازکشورهای پنج قاره).
  • امدیریت ونجام کلیه مکاتبات و مذاکرات تجاری.
  • استخراج تعرفه های وارداتی.
  • راهبری ترخیص کالا.
  • مشاوره جابجائی مالی ازقبیل گشایش اعتباری اسنادی، فاینانس، یوزانس و …
  • تنظیم وانعقاد قراردادهای تجاری.