خدمات بین المللی

اهمیت و توجه به بازارهای بین المللی ، ایجاد و توسعه سهم بازارو بدست آوردن ارزیکی ازشالوده های اساسی اقتصاد هرکشوری است. با توجه به رقابتهای داخلی یقینا ایجاد زیرساختهای بازرگانی، بازاریابی و بازارسازی بین المللی، به صورت تخصصی می تواند یکی ازراهکارهای حفظ و رشد بنگاههای اقتصادی وتولیدی باشد. شناخت، آنالیز، ایجاد ارتباطات حرفه ای و تخصصی، چگونگی نفوذ و حفظ دربازارهای بین المللی، نوع مذاکرات و مکاتبات، مدیریت ونظارت برقراردادهای بین المللی، شناخت چگونگی جابجائیهای مالی و تامین پول درسطح بین الملل، مدیریت و کنترل هزینه ها و .....جزئیات و کلیات امرراهبری بازرگانی بین المللی می باشد که می بایست به تمامی موارد به شکل تخصصی توجه و آنها را اجرائی کرد. بدین منظورموسس شرکت راهبر تجارت آینده بین الملل با تجربیات بیش ازپانزده سال و با داشتن ارتباطات بین المللی به صورت همکارتجاری و یا نمایندگی مستقیم با کشورهای روسیه، کانادا، عمان، هلند، آفریقای جنوبی، مالزی، چین، سنگاپور،فنلاند، کویت،انگلیس،اسکاتلند، اکراین، دبی، هندوستان بر آن شده است تا درعرصه بازارهای خارجی (و تلویحا بازارداخلی) با نگاهی کاملا تخصصی به امرارائه خدمات بازرگانی و بازاریابی بین المللی و داخلی درقالب برون سپاری به صورت اجرائی ویا مشاوره دربخش کالا و خدمات غیرنفتی به سازمانها، ارگانها، وشرکتها پرداخته تا بلکه توانسته باشیم درمدیریت کنترل هزینه ها و زمان شرکتها با بهترین بهره وری دراقتصاد کشورگام مهمی برداریم. خدمات ما در این حوزه عبارتند از :

 • بازنگری خدمات /محصولات شرکت
 • اخذ آماربین المللی با توجه به نوع محصول/خدمات
 • انتخاب کشور/بازارهدف صادراتی با توجه به نوع محصول/خدمات
 • ارائه (مشاوره) و انتخاب استراتژی صادراتی
 • ارائه راه حلهای بودجه بندی صادراتی با توجه به نوع استراتژی ارائه شده
 • ارائه راه حلهای تامین مالی صادراتی با توجه به پیشینه شرکت، پتانسیلها، عملکرد و مدارک مستدل
 • اجرای عملیات صادراتی مترادف با بودجه، اهداف، و سیاستهای مدیران ارشدشرکت
 • ارائه ( مشاوره)و اجرای راه حلهای تضمین برگشت پول با توجه به اسناد مستدله شرکت معطوف به ارگانهای زیربط دولتی
 • تنظیم نوع مکاتبات؛ مذاکرات و درنهایت انعقاد قراردادهای صادراتی واخذ بازارهای هدف انتخاب شده
 • ارزآوری
 • ارائه واجرای راه حلهای حفظ بازارهای بین المللی اخذ شده ازجمله: مشتری مداری صادراتی، مدیریت برندینگ صادراتی و ...