سرمایه گذاری مستقیم

سرمایه گذاری مستقیم به منظورتجارت ( صادرات) و تامین مستقیم دو محصول: گزایرانی و میوه خشک.