تبلیغات وبرندینگ

یکی ازخدمات داخلی و بین المللی ما برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر تدوین استراتژیهای تبلیغات و برندینگ ، خلاق و رسانه ای، طراحی برنامه ، مدیریت بودجه، ایده پردازی، ارائه خدمات اجرایی و مالی می باشد. ما می توانیم نماینده، مشاوروکارگزارشما به منظوربرندینگ وتبلیغات (تهییج و ایجاد انگیزه درمخاطبان درجهت اقدام عملی درخصوص یک محصول، ایده و یا خدمت) شما داخل کشورو درکشورهای صادراتی باشیم. ما بواسطه ارتباط مستقیم با آژانسهای داخلی و بین المللی خدمات ذیل را ارائه میدهیم:

 • روزنامه.
 • مجلات.
 • پخش سراسری رادیو و تلویزیون.
 • فیلم.
 • وب سایت.
 • بیلبورد.
 • پوستر
 • نقاشی دیواری.
 • بروشورو تراکت.
 • تبلیغات پشت بلیت ورود به مراسم.
 • تبلیغات روی خودروهای شهری.
 • تبلیغات درمترو.
 • تبلیغات دراتوبوس و ایستگاه.
 • تبلیغات داخل هواپیما.
 • تبلیغات دیجیتالی.
 • تبلیغات بوسیله اپلیکشن.