فروش و بازاریابی

( پیشنهاد به صورت صد درصد پورسانت ازفروش مورد توافق نخواهد بود).
امروزه مدیریت فروش وبازاریابی، مدیریت برگشت پول و کنترل هزینه ها ازعوامل بسیارمهم درحفظ یک بنگاه اقتصادی می باشد. با توجه به بازاربزرگ و مصرفی تهران که یقینا برای محصولات /خدمات/برند سهم بازاروجود دارد وبا درنظرگرفتن هزینه های ثابت و جاری، شرکتها، ارگانها و دیگربخشهای تولیدی و تجاری با برون سپاری و واگذاری پروژه خود به ما دربخش فروش و بازرگانی(واردات و صادرات) می توانند حداق 50% ازهزینه ای ذیل را پرداخت نکرده و پس اندازکنند:( لطفا مبنی براستراتژی، بودجه، محل جغرافیایی تهران، تعداد پرسنل و ... موارد ذیل را حساب کنید.وشما می توانید موارد ذیل را پس اندازکنید).

 • پرداخت هزینه مربوط به آزمون و خطای انتخاب استراتژی فروش، توزیع، برگشت پول و آسیب به کسب وکار.
 • هزینه اجاره یا خرید دفترکاری.
 • هزینه ماهیانه شارژ، آب، برق، تلفن دفترکاری.
 • هزینه احتمالی جابجاییهای دفترکاری.
 • هزینه و زمان جذب مدیرو تیم فروش و بازرگانی.
 • هزینه مربوط به حقوق پرسنلی.
 • مشکلات احتمالی مربوط به بیمه، شکایت پرسنلی و غیره.
 • احتمالات مربوط به جابجایی اطلاعات شرکت پس ازترک کردن مدیران و پرسنل ازشرکت به شرکتهای همکارو رقیب و دیگرمشکلات و.....

خدمات تخصصی مدیریت ومهندسی فروش دربخش کالا/خدمات/برند:


  فروش مشارکتی.
 • پیمانکار انحصاری فروش.
 • اخذ نمایندگی فروش مستقیم ازشما توسط ما.
 • معرفی نمایندگان فروش.
 • پیمانکاری راه اندازی فروش و شعبه های فروش مویرگی.
 • پیمانکاری راه اندازی و اجرای فروش صنعتی.
 • مشاوره دربخش بازرگانی و فروش به مدیران ارشد سازمانها، ارگانها، شرکتهای دولتی و بخش خصوصی.

**بازنگری، برنامه ریزی، پیاده سازی منتچ به سود دهی با روشهای ذیل:

 • انتخاب و اجرای استراتژی فروش: مویرگی، صنعتی، دولتی، صادراتی، اینترنتی.
 • برنامه ریزی جهت مدیریت وصول و مطالبات.
 • راهبری ترویج و افزایش سهم بازاروفروش.
 • راهبری انتخاب تیم فروش.
 • راهبری و مدیریت خدمات/کالا شما دربازاربا راه حلهای بازاریابی، برندینگ و تبلیغات( توضیحات مربوطه دربخش خدمات وجود دارد)
 • انتخاب مشتریان.
 • پیشنهاد و مشاورانتخاب نرم افزارمتناسب با نوع کسب و کارشما.
 • بازبینی و آسیب شناسی سیستم فروش جاری درشرکت شما و ارائه راه حلهای مناسب به منظورترمیم و رشد فروش.


فروشگاههای زنجیره ای

یقینا بخش قابل اهمیت برای هرتولید کننده و تاجری؛ ارائه محصولات خود به صورت مستقیم به مصرف کننده نهائی می باشد. دراین سالها درایران رشد قابل توجهی ازشرکتهای فروشگاههای زنجیره ای داخلی و بین المللی که دارای شعبه های متعدد درتهران و سراسر ایران می باشند نیزایجاد شده است. به طوریکه درحال حاضر بیش از1800شعبه درکشورازفروشگاههای زنجیره ای درحال فعالیت می باشند. پیش بینی می باشد درسالهای آتی این تعداد رشد قابل توجهی داشته باشند.

دراین راستا خدمات ذیل به متقاضیان ارائه می شود

(توضیح: این بخش نیزبصورت پیمانکاری و همچنین مشاوره اجرائی قابل اجرا می باشد.)
 • تنظیم مذاکره با مدیران فروشگاههای زنجیره ای.
 • معرفی محصول.
 • هماهنگی جهت عقد قرارداد.
 • مشاوره چهت چیدمان کالا داخل فروشگاه.
 • مشاوره و اجرا جهت استخدام فروشنده اختصاصی.( حقوق و بیمه به عهده تولید کننده ویا تاجر)
 • راهنمائی تولید کننده درطول مدت قرارداد برای بازاریابی، فروش و توسعه فروش.
 • مشاوره تبلیغات موثردرفروشگاههای زنجیره ای و کلیه خدمات مربوطه...