خدمات فروش و بازاریابی

( پیشنهاد به صورت صد درصد پورسانت ازفروش مورد توافق نخواهد بود).
امروزه مدیریت فروش وبازاریابی، مدیریت برگشت پول و کنترل هزینه ها ازعوامل بسیارمهم درحفظ یک بنگاه اقتصادی می باشد. با توجه به بازاربزرگ و مصرفی تهران که یقینا برای محصولات /خدمات/برند سهم بازاروجود دارد وبا درنظرگرفتن هزینه های ثابت و جاری، شرکتها، ارگانها و دیگربخشهای تولیدی و تجاری با برون سپاری و واگذاری پروژه خود به ما دربخش فروش و بازرگانی(واردات و صادرات) می توانند حداق 50% ازهزینه ای ذیل را پرداخت نکرده و پس اندازکنند:( لطفا مبنی براستراتژی، بودجه، محل جغرافیایی تهران، تعداد پرسنل و ... موارد ذیل را حساب کنید.وشما می توانید موارد ذیل را پس اندازکنید).

 • پرداخت هزینه مربوط به آزمون و خطای انتخاب استراتژی فروش، توزیع، برگشت پول و آسیب به کسب وکار.
 • هزینه اجاره یا خرید دفترکاری.
 • هزینه ماهیانه شارژ، آب، برق، تلفن دفترکاری.
 • هزینه احتمالی جابجاییهای دفترکاری.
 • هزینه و زمان جذب مدیرو تیم فروش و بازرگانی.
 • هزینه مربوط به حقوق پرسنلی.
 • مشکلات احتمالی مربوط به بیمه، شکایت پرسنلی و غیره.
 • احتمالات مربوط به جابجایی اطلاعات شرکت پس ازترک کردن مدیران و پرسنل ازشرکت به شرکتهای همکارو رقیب و دیگرمشکلات و.....

خدمات تخصصی مدیریت ومهندسی فروش دربخش کالا/خدمات/برند:

  فروش مشارکتی.

 • پیمانکار انحصاری فروش.
 • اخذ نمایندگی فروش مستقیم ازشما توسط ما.
 • معرفی نمایندگان فروش.
 • پیمانکاری راه اندازی فروش و شعبه های فروش مویرگی.
 • پیمانکاری راه اندازی و اجرای فروش صنعتی.
 • مشاوره دربخش بازرگانی و فروش به مدیران ارشد سازمانها، ارگانها، شرکتهای دولتی و بخش خصوصی.

**بازنگری، برنامه ریزی، پیاده سازی منتچ به سود دهی با روشهای ذیل:

 • انتخاب و اجرای استراتژی فروش: مویرگی، صنعتی، دولتی، صادراتی، اینترنتی.
 • برنامه ریزی جهت مدیریت وصول و مطالبات.
 • راهبری ترویج و افزایش سهم بازاروفروش.
 • راهبری انتخاب تیم فروش.
 • راهبری و مدیریت خدمات/کالا شما دربازاربا راه حلهای بازاریابی، برندینگ و تبلیغات( توضیحات مربوطه دربخش خدمات وجود دارد)
 • انتخاب مشتریان.
 • پیشنهاد و مشاورانتخاب نرم افزارمتناسب با نوع کسب و کارشما.
 • بازبینی و آسیب شناسی سیستم فروش جاری درشرکت شما و ارائه راه حلهای مناسب به منظورترمیم و رشد فروش.