مدیریت تامین

یقینا یکی ازمهمترین بخشهای هرتجارت، بخش خرید و مدیریت تامین (SCM)می باشد. شناخت و بررسی کیفیت و قیمت مواد اولیه/کالا می تواند تاثیربسزایی درقیمت و کیفیت محصول/خدمات نهایی داشته باشد و پیرو آن تاثیر برافزایش فروش، افزایش سهم بازارو درنتیجه سود خواهد داشت. ما با تجربه بیش ازیک دهه دربخش خدمات بازرگانی ( واردات/خرید) می توانیم باعث صرفه جوئی و پس انداز زمان و هزینه شما شویم. می توانید درخواست و نیازخود را به ما اعلام کنید، تا ما با استفاده ازتخصصی ترین روشها، بهترین مواد اولیه/کالا را ازسراسر دنیا برای شما جستجو و تحویل شما دهیم.

مدیریت تامین/خرید:

  • بررسی درخواست مواد اولیه/کالا.
  • تهیه و ارائه پروفرما.
  • مدیریت جستجو یابی.
  • یافتن و ارائه بهترین و و مناسبترین قیمت و کیفیت.
  • مدیریت مذاکره و چانه زنی.
  • مدیریت و نظارت برقراردادها.
  • مدیریت و نظارت برترخیص و تحویل کالا/مواد اولیه به متقاضی.
  • نظارت برصحت و سلامت گواهینامه های مرتبط.
  • مدیریت و نظارت برقیمت حمل و نقل جاده ای، دریائی، هوائی و ریلی.
  • مدیریت تحویل کالا/مواد اولیه تا مقصد نهایی متقاضی درداخل یا خارج ازکشور.