چرا صادرات

 • ارز آوری .
 • ایجاد ارزش افزوده.
 • ایجاد اشتغال مولد و پایدار.
 • تبدیل تهدید رقبای نفتی به فرصت.
 • بهبود روابط سیاسی-اقتصادی دولتها.
 • بین المللی و به روزشدن فن اوری ومدیریت و …

مزایای صادرات برای واحدهای تولیدی:

 • استفاده ازارزحاصله ازصادرات برای سرمایه گذاری و واردات کالاهای مورد نیازشرکت.
 • بین المللی کردن سودهای حاصله ازصادرات.
 • ایجاد و توسعه بازارهای بین المللی.
 • درصورت رکود دربازارداخل ,افزایش سهم بازاروجلوگیری ازکاهش فروش محصول.
 • افزایش کیفیت محصولات متناسب با استانداردهای جهانی.
 • افزایش دانش و مهارت کارکنان واحد تولیدی و ..